كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : معماري اطلاعات وب سايت و برنامه ريزي طراحي گرافيک سايت :

شرح : صفحات وب سايت و محتواي آن بايد بگونه اي معماري شود که استفاده و کاربري وب سايت را آسان و روان کند. وايرفرم و اسکچ راه خوبي است که در پروسه طراحي سايت، بايد قبل از طراحي گرافيک سايت صورت بگيرد.