كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : Token Rhng حلقه علامت :

شرح : اين پروتکل توسطIBM در نيمه 1980 ايجاد شده است. روش دستيابي بر اساس گيرانداختن علامت گذرنده مي باشد. بدين معني که در يک حلقه مجازي و منطقي، نشانه و علامت (Token) از يک کامپيوتر به کامپيوتر ديگر عبور مي کند. بدين ترتيب يک سيگنال الکتريکي دور حلقه شبکه حرکت مي کند. اگر کامپيوتري اطلاعاتي براي انتقال نداشته باشد براحتي نشانه را از خود عبور مي دهد.

ولي اگر بخواهد انتقال اطلاعات انجام دهد، داده خود را به Token (علامت) وصل مي کند، سپس آن نشانه دور حلقه مي چرخد تا به کامپيوتري که بايد آن را دريافت کند برسد. اين پروتکل با سرعتي حدود 4Mbps تا 16Mbps عمل مي کند. به علت افزايش محبوبيت اترنت، استفاده از توکن رينگ کاهش يافته است.