كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : زبان برنامه نويسي Matlab چيست ؟ :

شرح : نرم افزار  MATLAB برنامه كامپيوتري است که براي كساني كه با محاسبات عددي و بويژه جبر خطي سر و كار دارند، تهيه شده است.
نام اين نرم افزار از عبارت انگليسي MATrix LABoratory اقتباس شده و هدف اوليه آن قادر ساختن مهندسين و دانشمندان به حل مسائل شامل عمليات ماتريسي بدون نياز به نوشتن برنامه در زبانهاي برنامه نويسي متداول بود. با گذشت زمان قابليتهاي بسيار بيشتري به اين نرم افزار افزوده شد بطوري كه در حال حاضر MATLAB به ابزار پر قدرتي براي ترسيم داده ها، برنامه نويسي و انجام محاسبات مهندسي  و پژوهشي تبديل شده است.