موضوع مقاله :

زبان برنامه نویسی Matlab چیست ؟

چکیده :

زبان برنامه نویسی Matlab چیست ؟


شرح : نرم افزار  MATLAB برنامه كامپیوتری است که برای كسانی كه با محاسبات عددی و بویژه جبر خطی سر و كار دارند، تهیه شده است.
نام این نرم افزار از عبارت انگلیسی MATrix LABoratory اقتباس شده و هدف اولیه آن قادر ساختن مهندسین و دانشمندان به حل مسائل شامل عملیات ماتریسی بدون نیاز به نوشتن برنامه در زبانهای برنامه نویسی متداول بود. با گذشت زمان قابلیتهای بسیار بیشتری به این نرم افزار افزوده شد بطوری كه در حال حاضر MATLAB به ابزار پر قدرتی برای ترسیم داده ها، برنامه نویسی و انجام محاسبات مهندسی  و پژوهشی تبدیل شده است.