كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : امنيت اطلاعات :

شرح : امنيت اطلاعات به محرمانگي، يکپارچگي و در دسترس بودن داده‌ها مربوط است بدون در نظر گرفتن فرم اطلاعات اعم از الکترونيکي، چاپ، و يا اشکال ديگر.

امنيت کامپيوتر در حصول اطمينان از در دسترس بودن و عملکرد صحيح سيستم کامپيوتري تمرکز دارد بدون نگراني از اطلاعاتي که توسط اين سيستم کامپيوتري ذخيره يا پردازش مي‌شود.

دولت‌ها، مراکز نظامي، شرکت‌ها، موسسات مالي، بيمارستان‌ها، و مشاغل خصوصي مقدار زيادي اطلاعات محرمانه در مورد کارکنان، مشتريان، محصولات، تحقيقات، و وضعيت مالي گردآوري مي‌کنند. بسياري از اين اطلاعات در حال حاضر بر روي کامپيوترهاي الکترونيکي جمع‌آوري، پردازش و ذخيره و در شبکه به کامپيوترهاي ديگر منتقل مي‌شود.