یک حافظه هیبریدی چگونه حافظه ای است؟

چکیده :

یک حافظه هیبریدی چگونه حافظه ای است؟حافظه های هیبریدی تلفیقی از HDDو  SSDاست.دو نوع ساختار HDD وSSD وجود دارد که اولی برای ذخیره داده ها و از دومی برای کش کردن داده ها استفاده می شود در نتیجه چنانچه بعدا پردازنده به داده ها نیاز داشته باشد دسترسی به این داده ها فوق العاده سریع می  باشد.