كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : UTF_8چيست؟ :

شرح : براي حل مشکل سازگاري نرم‌افزارهاي قديمي شيوه‌ي جديدي از کدگذاري يوني‌کد ابداع شد. در اين شيوه که UTF-8 نام دارد، طول هر نويسه بر خلاف سيستم يوني‌کد و سيستم ASCII ثابت نيست. در سيستم UTF-8 هر نويسه مي‌تواند از يک تا چهار بايت فضا اشغال کند.
نويسه‌هايي که شماره‌ي آن‌ها کوچکتر از ??? باشد، يک بايت، و به ترتيب هرچه شماره‌ي نويسه بزرگتر باشد،‌از دو تا چهار بايت فضا ممکن است به اشغال درآيد.