UTF_8چیست؟

چکیده :

UTF_8چیست؟برای حل مشکل سازگاری نرم‌افزارهای قدیمی شیوه‌ی جدیدی از کدگذاری یونی‌کد ابداع شد. در این شیوه که UTF-8 نام دارد، طول هر نویسه بر خلاف سیستم یونی‌کد و سیستم ASCII ثابت نیست. در سیستم UTF-8 هر نویسه می‌تواند از یک تا چهار بایت فضا اشغال کند.
نویسه‌هایی که شماره‌ی آن‌ها کوچکتر از ??? باشد، یک بایت، و به ترتیب هرچه شماره‌ی نویسه بزرگتر باشد،‌از دو تا چهار بایت فضا ممکن است به اشغال درآید.