مفهوم یونی کد

چکیده :

مفهوم یونی کدبرای حل این مشکل‌ها، سیستم جدیدی به نام یونی‌کد( Unicode ) به تصویب رسید و به آرامی جایگزین سیستم قبلی ASCII شد.
سیستم جدید برای نگهداری هر نویسه از دو بایت یا ?? بیت فضا استفاده می‌کند. به عبارت دیگر اگر رشته‌ای با ?? نویسه را بخواهیم در سیستم کدگذاری یونی‌کد ذخیره کنیم، به ?? بایت فضا نیاز خواهیم داشت.