كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : معايب بلاک بندي :

شرح : ? کار نرم افزار بيشتر براي بلاک بندي و بلاک گشايي که عکس عمل بلاک بندي است و طي آن رکوردهاي منطقي در اختيار کاربر قرار داده ميشود.

? مصرف بيشتر حافظه اصلي به خاطر لزوم بافرينگ.

? بالا رفتن احتمال اشتباه در مبادله اطلاعات به خاطر افزايش مقدار داده اي که منتقل ميشود.