كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : DBMSچيست؟ :

شرح :     پايگاه داده : يک سيستم مديريت بانک اطلاعاتي يا (DBMS (Database Management System شامل مجموعه اي از داده هاي مرتبط به هم و برنامه هايي است که رابطه بين داده ها و چگونگي دستيابي به داده ها از طريق DBMS را توجيه ميکند