كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : چگونه بفهميم که هک شده ايم ؟ :

شرح :
علامت هايي که نشان مي دهند هک شده ايم:
• برخي از برنامه ها يا فايلها کار نمي کنند يا باز نمي شوند.
• برخي از فايلها بدون خواست و اجازه شما از سيستم پاک شده اند.
• رمزهاي عبور عوض شده اند.
• برخي از اطلاعات کامپيوتر شما در شبکه (معمولا اينترنت) قرار داده شده اند در حاليکه شما اجازه اين کار را نداده ايد.
• برنامه هايي را در سيستم خود مي بينيد که خودتان آنها را نصب نکرده ايد.
• در حالي که مشغول به انجام کاري هستيد کامپيوتر شما مدام سعي دارد به شبکه متصل شود.
• محتويات فايلها بدون خواست شما تغيير يافته اند.