كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : مدلهاي توليد نرم افزار چيست؟ :

شرح : مدل آبشاري
مدل حلزوني
روش تکراري و افزايشي
روش توليد و توسعه چابک
مدل ايکس پي (روش خيلي سريع)
مدل اسکرام SCRUM