كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : برنامه‌نويسي منطقي (logic programming) :

شرح :   برنامه‌نويسي منطقي (logic programming)

برنامه‌نويسي منطقي به عنوان يک سطح وسيع استفاده از منطق رياضيات مي‌باشد که در زمينه‌هاي تحليل و محاسبات کامپيوتري، اثبات تئوريهاي علمي، ايجاد مدل و حل مسائل، از اين پارادايم برنامه‌نويسي استفاده مي‌شود. زبانهايي چون پرولوگ از نمونه زبانهاي برنامه‌نويسي منطقي به شمار مي‌آيند.