كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : در مهندسي نرم افزارفرايند توليد و توسعه نرم افزار چيست؟ :

شرح :

فرايند توسعه نرم افزار به مجموعه اي از فعاليت هاي مهندسي نرم افزار اطلاق مي شود که با هدف مديريت چرخه عمر يک محصول نرم افزاري، طراحي و برنامه ريزي مي گردد. فرايندهاي توليد نرم افزار با اين هدف به وجود آمده اند که اين مجموعه فعاليت ها را در يک چارچوب مشخص سازمان دهي، استاندارد و مستند کرده و به اين ترتيب سرعت و کيفيت توليد نرم افزار را بهبود بخشند.
اگر چه چرخه عمر يک محصول نرم افزاري شامل مراحل متعددي نظير تعريف، استخراج نيازمندي ها، تحليل، طراحي، پياده سازي، آزمون، نگهداري و ... مي باشد ليکن در يک نگاه کلي مي توان آن در سه بخش عمده برنامه ريزي (امکان سنجي، تعريف، تبيين نيازمندي ها) ، اجرا (طراحي، پياده سازي، آزمون، مستند سازي) و نگهداري تقسيم بندي نمود. فرايندهاي توليد نرم افزار مي بايست براي هرکدام از اين بخش ها و جزئيات آنها روش، قواعد و اصول معيني را ارائه نمايند.