مدیریت فرایند

چکیده :

مدیریت فرایندمدیریت فرایند عضو داخلی هر سیستم عامل به روز دنیاست .OS باید به فرایند ها منابع را اختصاص دهد، به فرایند ها قابلیت اشتراک اطلاعات را بدهد، منابع هر فرایند را از دیگری بپوشاند و هماهنگ سازی بین فرایند ها را امکان پذیر سازد.