رمز نگاریVigenere

چکیده :

رمز نگاریVigenereنوعی رمز جانشینی چند الفبایی محسوب میشود. ? از یک ماتریس 26 در 26 و یک کلید برای رمزگذاری متن استفاده میشود. ? حروف متوالی کلید، سطر ماتریس و حروف متوالی متن، ستون ماتریس را مشخص میکنند. ? کلید معموا یک کلمه چندحرفی است که تکرار میشود. ? برای این رمزگذاری و رمزگشایی از تابلوی رمز Vigenere میتوان استفاده نمود.