كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : اساس برنامه نويسي شي گرا و شي ها در PHP :

شرح : در دنياي واقعي يک سري شي در اطراف ما است که هر کدام کار انجام ميدهند براي مثال : ماشين و لامپ. با استفاده از ماشين ميتوانيم رانندگي کنيم و لامپ ايجاد روشنايي ميکند. اين ها تنها عملکردي است که ما به چشم مي بينيم اما اين اشيا فقط اين ويژگي ها را دارا نمي باشند. ماشين ميتواند با يک سرعت و مسير خاص حرکت کند، لامپ ميتواند روشن يا خاموش باشد، گرما توليد و در يک زمان مشخص ميزان وات مشخصي مصرف کند.

در PHP نيز اشيا همان گونه هستند، ميتوانيد به آنها ويژگي خاص اختصاص دهيد با اين تفاوت که کاربران اين ويژگي را در صفحه اصلي سايت مشاهده و با آن ها ارتباط برقرا ميکنند. شما ميتوانيد با استفاده از برنامه نويسي شي گرا به هر يک از اين اشيا بگوييد چه صفتي و ويژ گي داشته باشند، چگونه ارزيابي شوند و يا تغيير کنند.