كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : رمزنگاري تصوير :

شرح : رمزنگاري تصوير يکي از جديدترين و موفق ترين روش هاي رمزگذاري تصوير رمزگذاري تصوير مبتني بر DNA است. از آنجا که از ويژگي هاي ذاتي سيستم هاي آشوب، مانند حساسيت به مقدار اوليه و تصادفي، از روش رمزگذاري تصوير مبتني بر سيستم آشوب به نظر مي رسد براي رمزگذاري با امنيت بالا مناسب باشد. اين نوع از رمزنگاري به طور معمول نياز به دو مرحله دارد: جايگشت و انتشار. در مرحله جايگشت، پيکسل تصوير با کمک از يک نگاشت آشوب بدون تغيير سطح خاکستري پيکسل اختصاص مي يابد. سپس، در مرحله انتشار، ارزش هر پيکسل با استفاده از يک توالي آشوب تغيير مي کند. دانش توالي اسيد دئوکسي ريبونوکلئيک (DNA) توالي ها براي تحقيقات پايه بيولوژيکي ضروري هستند، و در زمينه هاي کاربردي متعددي از قبيل تشخيصي، بيوتکنولوژي، پزشکي قانوني، و سيستماتيک زيستي هستند. چهار اسيدهاي نوکلئيک مختلف در يک توالي DNA وجود دارد: A (آدنين)، T (تيمين)، C (سيتوزين)، و G (گوانين). با توجه به قوانين جفت شدن پايه، آدنين پورين (A) هميشه جفت با تيمين پيريميديني (T)، و سيتوزين پيريميديني (C) هميشه جفت با گوانين پورين (G). اين را مي توان نتيجه گرفت که A و T مکمل هستند، و G و C نيز مکمل هم هستند