موضوع مقاله :

رمزنگاری تصویر

چکیده :

رمزنگاری تصویر


شرح : رمزنگاری تصویر یکی از جدیدترین و موفق ترین روش های رمزگذاری تصویر رمزگذاری تصویر مبتنی بر DNA است. از آنجا که از ویژگی های ذاتی سیستم های آشوب، مانند حساسیت به مقدار اولیه و تصادفی، از روش رمزگذاری تصویر مبتنی بر سیستم آشوب به نظر می رسد برای رمزگذاری با امنیت بالا مناسب باشد. این نوع از رمزنگاری به طور معمول نیاز به دو مرحله دارد: جایگشت و انتشار. در مرحله جایگشت، پیکسل تصویر با کمک از یک نگاشت آشوب بدون تغییر سطح خاکستری پیکسل اختصاص می یابد. سپس، در مرحله انتشار، ارزش هر پیکسل با استفاده از یک توالی آشوب تغییر می کند. دانش توالی اسید دئوکسی ریبونوکلئیک (DNA) توالی ها برای تحقیقات پایه بیولوژیکی ضروری هستند، و در زمینه های کاربردی متعددی از قبیل تشخیصی، بیوتکنولوژی، پزشکی قانونی، و سیستماتیک زیستی هستند. چهار اسیدهای نوکلئیک مختلف در یک توالی DNA وجود دارد: A (آدنین)، T (تیمین)، C (سیتوزین)، و G (گوانین). با توجه به قوانین جفت شدن پایه، آدنین پورین (A) همیشه جفت با تیمین پیریمیدینی (T)، و سیتوزین پیریمیدینی (C) همیشه جفت با گوانین پورین (G). این را می توان نتیجه گرفت که A و T مکمل هستند، و G و C نیز مکمل هم هستند