نقاط قوت XML

چکیده :

نقاط قوت XML  •     استفاده از سُوپ روی HTTP در مقایسه با تکنولوژیهای اجرایی قبلی، سبب تسهیل ارتباط در پس پراکسی‌ها و فایروال‌ها می‌شود.
  •     سُوپ به حدی فراگیر است که استفاده از پروتکلهای انتقال مختلف را مقدور می‌سازد. Strackهای استاندارد از HTTP بعنوان یک پروتکل انتقال استفاده می‌کنند اما از سایر پروتکلها نیز می‌توان استفاده نمود (TCP, SNMP).