بهتر است test case ها توسط خود برنامه نویس تولید شود یا فرد دیگری

چکیده :

بهتر است test case ها توسط خود برنامه نویس تولید شود یا فرد دیگریدر فرایند تولید نرم افزار بهتر است تولید و بروزرسانی test case های خودکار (تولید شده با استفاده از کد)، توسط برنامه نویسی که task را بر عهده دارد انجام شود یا اینکه test case ها توسط مدیر فنی یا مدیر تست توسعه داده شود و توسط برنامه نویس pass شود.بسته به نوع و سطح تست داره. در صورتی که تست نرم افزار را whiteBox ببینیم و test case ها در سطح unit test تولید شوند بهترین فرد برنامه نویس است و در سطح های بالاتر که integrity , system , acceptance Test می باشد خود برنامه نویس یا برنامه نویس ارشد که اشراف بیشتری به نرم افزار دارد در صورتی که تست نرم افزار به صورت black box مد نظر باشد بهترین افراد کسانی هستند که علاوه بر تسلط به مفاهیم تست به سیستم و پیچیدگی های business ای آن اشراف دارند