موضوع مقاله :

فعالیت های چتری در مهندسی نرم افزار به چه معناست؟

چکیده :

فعالیت های چتری در مهندسی نرم افزار به چه معناست؟


شرح : در فرایند های تولید نرم افزار فازهایی وجود دارد (مانند تحلیل، طراحی و ...) که پشت سر هم یا بصورت تکراری پشت سر هم اجرا می شوند و هر فعالیت تولید نرم افزار در یکی از این فازها انجام می شود. یکسری فعالیت ها در فرایند تولید نرم افزار وجود دارد که باید در تمامی این فازها بصورت مستمر اجرا شوند. به اینگونه فعالیت ها (مانند مدیریت ریسک یا مدیریت پروژه) فعالیت چتری در فرایندهای تولید نرم افزار می گویند.