كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : گرافيک چيست؟ :

شرح : گرافيک (از ريشه کلمه يوناني گرافيکوس)، به نمايشي بصري روي يک سطح اطلاق مي شود، نظير ديوارها، کاغذ نقاشي، صفحه نمايش کامپيوتر، يا يک سنگ، که در آن بنوعي اطلاع رساني، چهره نگاري، يا سرگرمي، وجود دارد. بعنوان مثال، عکس، نقاشي، خطاطي، نمودارها، دياگرام ها، تايپوگراف ها، اعداد و سمبول ها، نقشه هاي جغرافيايي، نقشه هاي مهندسي، يا تصاوير، همگي بعنوان گرافيک شناخته مي شوند. گرافيک غالبا از متن، چهره، و رنگ تشکيل مي شود. طراحي گرافيک ممکن است شامل انتخاب، خلق، يا تنها سازماندهي تايپوگراف ها باشد که در طراحي بروشورها، کاتالوگ ها، پوسترها، وب سايت ها، يا کتاب، بدون هيچگونه المان ديگري استفاده شوند. شفافيت يا محاوره موثر، ممکن است هدف اصلي در گرافيک باشد و يا المان هاي فرهنگي ديگر ممکن است هدف اصلي در گرافيک باشد. در برخي موارد نيز، تنها خلق گرافيکي با سبکي بينظير، هدف اصلي در طراحي گرافيک است.