كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : قوانين css :

شرح : قوانين CSS CSS ها ساختارهاي ساده اي دارند و از تعدادي کلمات کليدي انگليسي براي مشخص کردن ويژگيهاي مختلف در طراحي استفاده مي کنند. يک CSS از تعدادي قوانين تشکيل شده است. هر يک از اين قوانين، از يک يا تعداد بيشتري انتخاب کننده يا selector تشکيل شده است و هر کدام از آنها داراي يک بلوک توصيف هستند. بلوک توصيف، از تعدادي توصيف تشکيل شده است که همه آنها درون يک بلوک آکلاد ({}) قرار گرفته اند. هر توصيف به خودي خود، از يک مشخصه يا property، يک کالن (:)، و يک مقدار تشکيل شده است. چنانچه چندين توصيف در يک بلوک وجود داشته باشد، از سمي کالن (;)، براي جداسازي آنها استفاده مي شود. در CSS، انتخاب کننده ها مشخص مي کنند که ويژگيهاي طراحي، به کدام تگ يا المان مي بايست اعمال شوند. انتخاب کننده ها همچنين مي توانند به تمان المانهاي يک آيتم خاص در صفحه اعمال شوند و يا مي توانند تنها به المانهايي که ويژگيهاي مشخصي را دارند اعمال شوند. المانها ممکن است بسته به اينکه در صفحه، به چه نحوي نسبت به هم قرار گرفته اند، با يکديگر منطبق شوند. ارتباط المانهاي والد و فرزند نيز در صفحات سايت ها مي تواند به نوعي انطباق محسوب شود. شبه کلاسها نوعي ديگري از ويژگيهايي هستند که در CSS ها مورد استفاده قرار مي گيرند تا به المانهاي روي صفحه، هويت بخشند. در برخي حالات، از ID هاي يکتا براي اعمال بلوکي از CSS ها استفاده مي شود. يکي از مرسوم ترين مثالها در اين مورد، شبه کلاسها، کلاس :hover است که هنگاميکه کاربر موس خود را روي الماني مي برد، کلاس خاصي را به آن المان اعمال مي کند. اين کلاس، به انتخاب کننده اي متصل مي شود نظير a:hover و يا #elementid:hover. بعنوان مثالهاي ديگر، مي توان به شبه کلاسها و شبه المانهاي :first-line و :visited يا :before اشاره کرد. شبه کلاسها، کل المانها را انتخاب مي کنند. بعنوان مثال، :link يا :visited ، درحاليکه شبه المانها عناصري را انتخاب مي کنند که ممکن است از المانهاي ريزتري تشکيل شده باشند، نظير :first-line يا :first-letter. انتخاب کننده ها ممکن است به شکلهاي ديگري نيز با هم ترکيب شوند تا انعطاف پذيري بيشتري بدست آيد، بويژه در CSS 2.1.