كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : مزاياي برنامه هاي مبتني بر MVC چيست؟ :

شرح : - با تقسيم يک برنامه به سه قسمت مدل، نمايشگر و کنترلگر، مديريت برنامه يا پروژه را ساده تر مي کند.

- از ViewState و فرم هاي سروري استفاده نمي کند و از اين نظر براي برنامه نويساني که تسلط کامل بر رفتار برنامه را مي خواهند عالي است.

- از الگوي کنترلگر جلو استفاده مي کند که درخواست هاي برنامه را توسط يک کنترلگر پردازش مي کند. اين مسئله باعث مي شود تا بتوانيم برنامه هايي را طراحي کنيم که از زير ساخت هاي غني مسير يابي پشتيباني مي کند.

- پشتيباني بهتري از طراحي و توسعه آزمون محور دارد.

- براي برنامه هاي پشتيباني شده توسط تيم هاي بزرگ برنامه نويسان که کنترل بسيار بر رفتار برنامه را مي خواهند، بهتر کار مي کنند.