كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : برنامه نويسي شي گرا چيست؟ :

شرح : از آنجا که اساس تکوين C++ برنامه نويسي شي گرا است. پس مهم است که تعريف دقيقي را از برنامه نويسي شي گرا ارائه دهيم . شي گرا از بهترين مفاهيم برنامه سازي ساخت يافته بوجود آمده است و با چندين مفهوم قوي ترکيب شده که امکان سازماندهي برنامه ها را به طور کارآمد را فراهم مي کند. به طور کلي هنگامي که در حالتي شي گرا نيز برنامه مي نويسيد مساله را به بخش هاي تشکيل دهنده آن تجزيه مي کنيد. هر مولفه اي يک شي خود ظرف مي شود که شامل دستورالعملهاي خودش و داده هاي مرتبط با آن شي است . از طريق اين عمليات پيچيدگي کاهش يافته و مي توان برنامه هاي بزرگ را مديريت کرد . همه زبان هاي برنامه نويسي شي گرا در سه چيز مشترک هستند : کپسوله سازي ، چند ريختي و وراثت. که در زير اشاره مختصري به هريک از آنها مي کنيم.