آموزش لازم برای پرسنل فنی

چکیده :

آموزش لازم برای پرسنل فنیآموزش کاربران و افرادی که مسئولیت مدیریت شبکه را برعهده خواهند گرفت ، امری ضروری و حیاتی است . کاربران فنی که مسئولیت مدیریت شبکه را برعهده خواهند گرفت ، می بایست در ارتباط با رویه ها ئی که مرتبط با مسئولیت واگذار شده به آنان می باشد ، توجیه و آموزش های لازم را دیده باشند . ارائه آموزش های لازم برای افرادی که از آنان در جهت Setup نمودن شبکه استفاده می گردد ، نیز امری ضروری خواهد بود . همچنین به کاربرانی که مسولیت مدیریت شبکه پس از عملیاتی شدن آن را برعهده خواهند گرفت ، نیز می بایست آموزش های لازم داده شود . نحوه آمورش ها می بایست فراگیر باشد، بگونه ای که اگر کاربری به دلایل خاصی در یک روز کاری حضور نداشته باشد، بتوان برای انجام آن فعالیت از کاربر فنی دیگری ، کمک گرفت .( آموزش بیش از یک نفر برای انجام یک فعالیت خاص با در نظر گرفتن افزایش بار مالی سازمان ) .
بدترین چیزی که می تواند در یک شبکه محقق گردد ، غیر فعال شدن آن می باشد. از کار افتادن یک شبکه ،هزینه های زیادی را به یک سازمان مدرن اطلاعاتی تحمیل نماید . بنابراین لازم است به امر آموزش کاربران خصوصا" کاربران فنی و مدیران شبکه توجه جدی داشت .