كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : برنامه ريزي براي طراحي منطقي شبکه :

شرح : براي طراحي منطقي شبکه ، مي توان از يک و يا دونقطه کار خود را شروع کرد: طراحي و نصب يک شبکه جديد و يا ارتقاء شبکه موجود. در هر دو حالت ، مي بايست اطلاعات مورد نياز در خصوص چندين عامل اساسي و مهم را قبل از طراحي منطقي شبکه ، جمع آوري نمود. مثلا" با توجه به سرويس ها و خدماتي که قصد ارائه آنان به سرويس گيرندگان شبکه را داريم ، مي بايست به بررسي و آناليز الگوهاي ترافيک در شبکه پرداخته گردد . شناسائي نقاط حساس و بحراني (در حد امکان ) ، کاهش ترافيک موجود با ارائه مسيرهاي متعدد به منابع و تامين سرويس دهندگان متعددي که مسئوليت پاسخگوئي به داده هاي مهم با هدف تامين Load balancing را دارا مي باشند ، نمونه هائي در اين رابطه مي باشد .براي برنامه ريزي در خصوص طراحي منطقي شبکه مي بايست به عواملي ديگر نيز توجه و در خصوص آنان تعيين تکليف شود :