كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : آشنائي مقدماتي با Objective-C :

شرح : مفاهيم مقدماتي در زبان C

    Comment
    Variable ها
    Constant ها
    محاسبات رياضي
    شروط
    حلقه
    Pointer ها
    Primitive Array ها
    Enum ها
    Struct ها
    typedef
    macro ها
    Pointer در