موضوع مقاله :

آشنائی مقدماتی با Objective-C

چکیده :

آشنائی مقدماتی با Objective-C


شرح : مفاهیم مقدماتی در زبان C

    Comment
    Variable ها
    Constant ها
    محاسبات ریاضی
    شروط
    حلقه
    Pointer ها
    Primitive Array ها
    Enum ها
    Struct ها
    typedef
    macro ها
    Pointer در