كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : آدرس Anycast :

شرح : Anycast (انيکست) روش انتقالي است که در آن مقصد به يک گروه مشخص ازگره‌ها (Nodes) که ممکن است در مکان‌هاي مختلفي باشند پاکت را مسير دهي مي‌کند اما در آن مسير ياب يک نزديک ترين و بهترين گره‌اي که پاکت مي‌تواند به آن برسد را انتخاب کرده و پاکت را تنها به آن ارسال مي‌کند البته ممکن است به گره‌هايي که داراي آدرس مقصد يکساني باشند نيز فرستاده شود؛ اين روش مانند آن است که نياز به يک خودکار با برند مشخص (همان گره‌هاي يک گروه) داشته باشيم که در قسمت‌ها مختلف يک اتاق پراکنده شده اند و ما نزديک ترين و در دسترس ترين آن را بر مي‌داريم