كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : UML چيست؟ :

شرح : تعريف ساده: UML يک زبان بين المللي است که در آن با استفاده از نماد هاي گرافيکي؛ چهره هاي مختلف کارکرد يک سيستم نشان داده مي شود به گونه اي که براي تمامي افراد درگير سيستم قابل درک باشد. تعريف علمي: UML يا زبان مدلسازي يکپارچه، زباني است براي مشخص کردن (Specify)، مصورسازي(Visualize)، ساخت (Construction) و مستندسازي (Documenting) سيستمهاي نرم‌افزاري و غير نرم‌افزاري و نيز براي مدلسازي سيستمهاي تجاري. ايجاد کنندگان آن فرايندي را طراحي کرده اند که به طور کامل از uml پشتيباني مي کند. عموما هر فرايندي شامل فازهاي زير است : آناليز نيازها (Requirement Analysis) آناليز (Analysis) طراحي (Design) پياده سازي (Implementation) تست (Test)