كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : اصطلاح www در اينترنت چيست و مخفف چه کلماتي است؟ :

شرح :


وب جهانگستر = World Wide Web
آنچه که امروزه موجب توجه جهاني به آموزش از طريق رايانه شده ، گستردگي شبکه جهاني اينترنت و سهولت دسترسي به آن است. به همين منظور ، در اين بخش توضيحات بيشتري درباره اين ابزار و کانال ارتباطي براي آموزش ارائه مي شود.
WWW چيست؟
اينترنت بزرگ ترين و قوي ترين شبکه رايانه اي است که رايانه هاي شخصي ، رايانه هاي Main Frame و سوپررايانه ها را در سرتاسر جهان به هم متصل مي کند.
وجود تعداد بي شماري رايانه و برنامه هاي مرتبط با آن در اين شبکه ، با توجه به اينکه اطلاعات با استفاده از رايانه ها و نرم افزارهاي مختلف و متفاوت توليد مي شود ، ممکن است موجب ناسازگاري شود. در ،1989 گروهي از دانشمندان آزمايشگاه فيزيک ذره اي در اروپا ، مستقر در ژنو ، ابزار اينترنتي اي تهيه کردند که بتوانند با آن اطلاعات توليدشده تمام محققان اين آزمايشگاه را به هم ارتباط دهند. نتايج کار اين گروه مبناي ايجاد شبکه هاي رايانه اي و ارتباط اطلاعات متني روي رايانه هاي متفاوت شد و افق هاي جديدي از اينترنت را گشود که اکنون به وب يا WWW مشهور است. ...
  • 100%