Area ها در ASP NET MVC

چکیده :

Area ها در ASP NET MVCدر نسخه ASP.NET MVC 2.0 مایکروسافت ویژگی جدیدی با نام Area ها را معرفی کرد. Area ها برای تقسیم بندی یا مجزا کردن یک برنامه بزرگ به چندین برنامه MVC استفاده می شود . زمانیکه شما یک area را به پروژه اضافه می کنید یک route (مسیر) برای area در فایل AreaRegistration تعریف می شود.این route درخواست های رسیده از URL به یک area هدایت می کند.