View ها در ASP Net MVC

چکیده :

View ها در ASP Net MVCView حاوی نتیجه ای است که کاربر نهایتا در بروزر خواهد دید، از طرفی میدانیم نمیتوان بطور مستقیم از انتساب های انجام شده در سمت کنترلر در view استفاده کرد.