اعلام نسخه های HTML همراه با سال تولید شده

چکیده :

اعلام نسخه های HTML همراه با سال تولید شدهاز روزهای اولیه وب، نسخه های بسیاری از HTML وجود داشته است:
نسخه سال
HTML1991
HTML 2.01995
HTML 3.21997
HTML 4.011999
XHTML 1.02000
HTML52012
XHTML52013