كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : ساختار تگ هاي HTML با توضيحات :

شرح :

<html>

<body>

<h1> This is a heading </h1>
<p> This is a paragraph </p>
<p> This is a another paragraph </p>

</body>

</html>