موضوع مقاله :

ساختار تگ های HTML با توضیحات

چکیده :

ساختار تگ های HTML با توضیحات


شرح :

<html>

<body>

<h1> This is a heading </h1>
<p> This is a paragraph </p>
<p> This is a another paragraph </p>

</body>

</html>