منظور از عناصر html چیست؟

چکیده :

منظور از عناصر html چیست؟تگ های  HTML و عناصر  HTML  اغلب برای توصیف چیزی مشابه استفاده می شوند. اما به بیان دقیق، یک عنصر HTML همه چیزی است که بین تگ شروع و تگ پایان قرار دارد، از جمله تگ ها:
<p>این یک پاراگراف است.</p>