موضوع مقاله :

منطق فازی در نرم افزار چیست؟

چکیده :

منطق فازی در نرم افزار چیست؟


شرح :

منطق فازی (به انگلیسی: fuzzy logic)‏ اولین بار در پی تنظیم نظریه? مجموعه‌های فازی به وسیله? پروفسور لطفی زاده (???? م) در صحنه? محاسبات نو ظاهر شد.
کلمه fuzzy به معنای غیر دقیق، ناواضح و مبهم است.
این مبحث پیچیده و بسیار گسترده را میتوان به سادگی اینگونه تعریف کرد: منطق فازی فراتر از منطق ارزشهای "صفر و یک" نرم افزار های کلاسیک رفته و درگاهی جدید برای دنیای علوم نرم افزاری و رایانه ها میگشاید، زیرا فضای ناواضح، شناور و بی نهایت بین اعداد صفر و یک را هم به کار میگیرد. فازی از فضای بین دو ارزش "برویم" یا "نرویم" ارزش جدید "شاید برویم" یا "میرویم اگر" را استخراج کرده و به کار میگیرد. بدین منوال به عنوان مثال مدیر بانک پس از بررسی رایانه ای بیلان اقتصادی یک بازرگان میتواند فراتر از منطق "وام میدهیم" یا "وام نمیدهیم" رفته و بگوید: وام میدهیم اگر...