رایانه چیست ؟

چکیده :

رایانه چیست ؟رایانه (  computer  )  در واقع ، ماشینی است قابل برنامه ریزی که از ترکیب اجزای الکترونیکی و الکترومکانیکی تشکیل شده است و می تواند پس از در یافت داده ها ، براساس دنباله ای از دستورالعمل های مشخص ، پردازش خواصی را انجام داده، سپس نتیجه را ذخیره نموده یا به خروجی بفرستد .