كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : فرايند توليد نرم افزار چيست؟ :

شرح : ?- نياز سنجي
?- تدوين سناريو
?- توليد منابع نرم افزار
?- توليد محتواي الکترونيکي نرم افزار
?- انتشار محتواي الکترونيکي
?- اشکال زدايي
?- تکثير