هدف از طراحی سایت چیست؟

چکیده :

هدف از طراحی سایت چیست؟در صورتی که اهداف خود را مشخص نمایید این مورد به طراحان این امکان را خواهد داد تا راه حل ها و روش های درستی برای پروژه شما پیشنهاد نمایید که ممکن است به ذهن شما نرسیده باشد. در حقیقت با انجام این کار از هزینه خود نتیجه بهتری خواهید گرفت زیرا با توجه به تجربه مجری پروژه بهترین روش های انجام پروژه با حداقل هزینه به شما پیشنهاد خواهد شد.