چهارچوب های استاندارد برای یک RFP

چکیده :

چهارچوب های استاندارد برای یک RFPاگر قصد اجرای یک پروژه و تهیه RFP آن را داشته باشید باید بدون توجه به حجم پروژه یک چهارچوب استاندارد برای محتوای آن از جنبه های فنی و اجرایی تهیه و ارائه دهید. این چهارچوب شامل اطلاعات زیر خواهد بود. 1- جلد روی جلد RFP مجموعه ای از اطلاعات کلی و مهم به عنوان شناسه پروژه برای جلب توجه در نگاه اول درج می شود. این اطلاعات شامل نام سازمان، عنوان پروژه، تاریخ برگزاری جلسه، مهلت ارسال پیشنهاد، تهیه کننده، تاریخ تهیه، شماره کلاسه و...درج می شود. 2- ضمانت نامه RFP در واقع گزارشی از واقعیت های شرکت شما از جنبه فنی، امکانات، دانش فنی، نیروی انسانی و سرمایه است. در بازار رقابتی نیز اطلاعات به خصوص اگر صحت و سقم آن توسط شرکت ها تایید شده باشد بسیار گرانبهاست و رقبای تجاری از آن با روی خوش بهره برداری می کنند. بنابراین شما برای ارائه این اطلاعات در قالب RFP به شرکت های دیگر آنها را از طریق امضای یک ضمانت نامه مجاب کنید تا در حفظ اطلاعات شما کوشا باشند. ضمانت نامه و تعهدات مربوط به بازگرداندن RFP پس از اتمام فرآیند مناقصه جز نکاتی است که باید در دو نسخه به امضای شرکت کنندگان در مناقصه پروژه برسد. 3- بخش اداری و اجرایی در این قسمت باید یک سری اطلاعات در مورد روش تهیه و ارسال اطلاعات به شرکت درج شود تا کلیه RFP ها از نظر ساختاری دارای ساختار مشابهی باشند. این اطلاعات شامل موارد زیر است. § م