مراحل اجرایی RFP

چکیده :

مراحل اجرایی RFPکار تهیه RFP از نظر اجرایی شامل مراحل مختلفی است که باید با برنامه ریزی و دقت زیادی انجام شود. از نظر اجرایی می توان پنج مرحله برای کاربردی شدن RFP و آغاز فعالیت پروژه در نظر گرفت. این مراحل عبارتند از: 1- شناخت نیازهای پروژه 2- تهیه و تنظیم RFP 3- ارسال RFP برای اشخاص و شرکت های واجد شرایط اجرای پروژه بر اساس استانداردهای مورد تایید 4- برپایی جلسات پرسش و پاسخ 5- دریافت پیشنهاد ها از شرکت های مختلف در مرحله چهارم شما می توانید بر اساس برنامه زمان بندی شده و با توجه به حجم پروژه روز یا روزهای مشخصی را اعلام کنید و در ساعت معینی به شرکت ها اجازه دهید با حضور در جلسه های مشترک سوال های احتمالی خود را برای ارائه دقیق تر پیشنهاد خود ارائه دهند.