الزامات تهیه RFP

چکیده :

الزامات تهیه RFPدر فرآیند تهیه درخواست طرح پیشنهادی باید به یک سری نکته ها توجه داشت. باید به ایهامات و سوال های احتمالی پاسخ داده شود. به پیشنهاد دهندگان این امکان داده شود که که از پیامدهای قانونی کاملا آگاه شوند. مراجع قضایی و فنی حل اختلاف مشخص شود و با فاز بندی پروژه مقاطع اصلی و مهم پیشرفت پروژه تعیین گردد. همچنین سازمان باید زمان و نحوه پرداخت هزینه های اجرای پروژه و ساختار اولیه قرار داد را به اطلاع مجریان برساند.