تهیه RFP چه مزیت هایی دارد؟

چکیده :

تهیه RFP چه مزیت هایی دارد؟1- شناخت نیازهای واقعی سازمان و یا بخشی که قرار است پروژه ای در آن انجام شود. 2- جمع آوری اطلاعات دقیق بر اساس مشکلات واقعی و نیازهای کاربران 3- دستیابی به تخمین درستی از هزینه و زمان مورد نیاز برای پروژه 4- امکان مقایسه شرکت های مختلف ارائه دهنده خدمات مشابه 5- کمک به برنامه ریزی و تصمیم گیری دقیق و آگاهانه 6- کاهش شکایت های احتمالی مجریان و کارفرمایان 7- کمک به تنظیم دقیق قرداد 8- فراهم شدن امکان دریافت پیشنهاد های تکمیلی و راه حلهای جدید برای اجرای بهتر پروژه 9- افزایش توان مدیر پروژه