كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : RFP چيست؟ :

شرح : هر ساله پروژه هاي متعددي در زمينه هاي مختلف فناوري اطلاعات شکل مي گيرد و سازمان هاي مختلف بر اساس نيازهاي حال و آينده خود اقدام به تعريف و پياده سازي پروژه هاي مختلفي براي بهينه سازي عملکرد خود مي کنند. سازمان ها هميشه هزينه هاي فراواني را براي به ثمر رساندن پروژه ها متحمل مي شوند و در بسياري مواقع پروژه ها به دليل هاي مختلف همچون ضعف مديريتي، کمبود پول، از دست رفتن زمان و...به سرانجام مورد انتظار نمي رسند و اين يعني به هدر رفتن سرمايه و زمان سازمان، که مي توان علت هاي مختلفي را براي آن بر شمرد. پروژه هاي فناوري اطلاعات به دليل ماهيت خود از جنبه هاي نو بودن آنها در ساختار سازمان ها و تخصصي بودن کار و نياز به برون سپاري پروژه ها بسيار حساس هستند. يعني در فاز نياز سنجي و تعيين اولويت هاي سازمان بايد بررسي ها و مطالعه هاي دقيق، کارشناسانه و آينده نگرانه اي صورت بگيرد.