موضوع مقاله :

انواع پسوند نام سایت چیست؟

چکیده :

انواع پسوند نام سایت چیست؟


شرح :

در انتخاب پسوند سایت مکان شما و کارکرد شما بسیار مهم است .

در صورتی که تمرکز بر روی مکان است پسوند با نام مکان انتخاب گردد و در صورتی که کارکرد بین المللی است و مکان اهمیتی ندارد نام پسوند با فعالیت بررسی گردد .

1-     مکان : چند مثال .

.ir : Iran.

.pol : Poland .

.uk : England

2-     کارکرد : چند مثال .

Com : Commercial .

Net : Network .

Org : Organization .

AC : Academic .