DLL چه ابزاری است وچه خاصیتی دارد؟

چکیده :

DLL چه ابزاری است وچه خاصیتی دارد؟در حقیقت DLL ها هم مانند API ابزاری هستند كه شما از آنها استفاده كرده اید ولی شاید می دانستید.اگر نگاهی به دایركتوری های Windows\System ,Windows\System32  و با خود دایركتوری ویندوز بیاندازید تعداد زیادی از فایلهای DLL را می یابید.

DLL(Dynamic Linked Library) : DLL  یا كتابخانه پیوندی پویا می باشد كه می تواند شامل انواع داده و یا كد باشد.درون DLL  میتوان انواعی از داده ها همانند كد ،تصویر ،صوت و ... را قرار داد.

نكته جالب فایلهای DLL خاصیت مستقل از زبان برنامه نویسی این فایلها می باشد.یعنی اگر DLL با استفاده از Delphi ایجاد شده باشد می توان در Visual Basic یا در Visual C++ از آن استفاده كرد.

در واقع دلایل استفاده از DLLها را میتوان موارد زیر نام برد:

1.توانایی اشتراكی كردن كد بین چند برنامه و حتی خود ویندوز.

2.استفاده مجدد از كدهای نوشته شده.

3.استفاده بهینه از منابع ویندوز و منابع سیستم.

4.جدا كردن كدهای مختلف از هم.

مهمترین DLL ها كه بیشترین API ها را در خود جای داده اند عبارتند از Kernel32.DLL و User32.DLL و Shell32.DLL و ... البته DLL های دیگری هم وجود دارند.