DSN ساختار سلسله مراتبی

چکیده :

DSN ساختار سلسله مراتبیهر حوزه می‌تواند به زیر حوزه‌های کوچکتری تقسیم شود، که به آن دامنه سطح دوم نیز گفته می شود.

به عنوان مثال، نام های مربوط به حوزه ایران، که با مخفف ir. مشخص می شود، به ? زیرحوزه، به شرح زیر تقسیم می شود :

    * ac.ir. : فقط برای دانشگاه‌ها یا موسسه های آموزشی
    * co.ir. : فقط برای شرکت های سهامی خاص، سهامی عام، مسوولیت محدود و تضامنی
    * gov.ir. : فقط برای موسسه ها یا سازمان‌های دولتی
    * id.ir. : فقط برای افراد دارای ملیت ایرانی
    * net.ir. : فقط برای سرویس دهندگان رسمی اینترنت
    * org.ir. : فقط برای موسسه ها و سازمان های خصوصی
    * sch.ir. : فقط برای مدارس

بعنوان مثال: http://eng.ut.ac.ir

    * کشور : ایران
    * هویت : دانشگاه
    * نام دانشگاه : ut مخففی برای نام دانشگاه تهران
    * نام دانشکده : eng مخففی برای بخش فنی مهندسی

حوزه‌ها با دامنه‌ها یکسان نبوده و یک حوزه می‌تواند شامل مقادیری در رابطه با چندین دامنه باشد.

برفرض، دامنه www.google.com دارای زیردامنه ای به نام news است (news.google.com)،

درصورتیکه زیردامنه mail آن (mail.google.com) از دامنه اختصاصی www.gmail.com نیز قابل دسترسی می باشد.