انواع جی کوئری

چکیده :

انواع جی کوئریبا توجه به نیاز خود ، میتوان از جی کوئری های مختلف استفاده کرد . در حال حاضر از سه نوع کتابخانه جی کوئری استفاده می کنیم :

?-     کتابخانه Jquery که عموم از این کتابخانه استفاده می کنند . این کتابخانه را می توانید از سایت www.jquery.com دانلود کنید و در سایت خود استفاده کنید .

?-     کتابخانه jquery-ui که برخی افراد از آن استفاده می کنند . این کتابخانه را می توانید از سایت http://jqueryui.com  دانلود کنید و در سایت خود استفاده کنید .

?-     کتابخانه  jquery mobile که برای موبایل و انواع smartphone استفاده می شود . این فریم ورک و کتابخانه را می توانید از http://jquerymobile.com دریافت نمایید .