Blue_Rey چه نوع تکنولوژی میباشد؟

چکیده :

Blue_Rey چه نوع تکنولوژی میباشد؟درحالیكه تكنولوژی های دیسك های نوری كنونی نظیرDVD, DVD RW, DVD-RAM برای خواندن و نوشتن داده ها وابسته به نور قرمز هستند، این فرمت جدید از لیزر آبی استفاده میكند. برای همین نام اشعه آبی را به خود گرفته است. با وجود انواع مختلف لیزرهای دیگر، این نوع لیزر قابلیت تطبیق با انواع قدیمیDVD, CD را دارد. منفعت استفاده از لیزر آبی 405 نانومتری نسبت به لیزر قرمز 650 نانومتری، كوتاهتر بودن طول موج آن است كه باعث میشود در یك نقطه خاص دقت بیشتر به عمل بیاورد. به همین دلیل میتوان اطلاعات را بهتر فشرده كرد و در مكان كوچكتری ذخیره نمود.در نتیجه امكان جای دادن اطلاعات بیشتری در یك DVDیا CDبا همان سایز قبلی وجود دارد. مسئله اخیر و تغیر روزنه عددی 0.85آن چیزی است كه باعث شده ظرفیت این دیسكها تا 25Gیا 50GB  بالا رود.