کارایی حافظه Cache در کامپیوتر چیست؟

چکیده :

کارایی حافظه Cache در کامپیوتر چیست؟ یا حافظه نهان، یك حافظه بسیار سریع از نوع استاتیك است كه داخل خود پردازنده قرار دارد.
بدلیل اینكه بسیاری از عملیات كامپیوتر تكراری و قابل پیش بینی است و تراشه های سیلیكان بسیار سریعتر از درایوهای دیسك مكانیكی می باشند، سرعت دسترسی به اطلاعات با قرار گرفتن در این بخش، بسیار سریعتر می شود. اطلاعات بصورت اطلاعات برنامه، آدرسهای حافظه یا داده می باشند. این حافظه بین CPU و Ram قرار می گیرد. حافظه نهان با استفاده از الگوریتمهای پیچیده خود، پیش بینی می كند كه پردازنده در مراحل بعدی پردازش به چه اطلاعاتی نیاز خواهد داشت و نتیجه را درون خودش ذخیره می كند. زمانیكه پردازنده نیاز به داده ای پیدا می كند ابتدا Cache را چك کرده و در صورت وجود آن در کش از داخلش می خواند، بدین ترتیب چون پردازنده بیتهای اطلاعاتی را از فضای داخل خود بدست می آورد ، خیلی سریعتر عمل می كند . ( تا اینكه این اطلاعات را از درون حافظه اصلی سیستم بیرون بكشد ) اما اگر داخل Cache نباشد ، پردازنده به حال انتظار می رود تا داده مورد نظر از حافظه اصلی به Cache رسده و از آنجا نیز در اختیار پردازنده قرار بگیرد . بنابراین هر چه حافظه نهان بزرگتر باشد، كارایی نیز بیشتر است.